Producenci

Fizjoterapia metodą Bowena (zabieg)

Dostępność: jest
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 70,00 zł 70.00
Cena netto: 70,00 zł
quantity szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Gabinet Aloha
Kod produktu: IS_001

Opis

Tech­nika Bowena to deli­katna, sku­teczna forma reha­bi­li­ta­cji  — miękka tera­pia manu­alna opra­co­wana przez  Toma Bowena z Austra­lii. Uzna­wana jest ona za jedną z naj­efek­tyw­niej­szych, holi­stycz­nych metod tera­peu­tycz­nych na świe­cie. Sto­so­wana jest już od ponad 20 lat w ponad 25 kra­jach świata.

Tech­nika Bowena to jedyna w swoim rodzaju forma neuro-mięśniowego prze­pro­gra­mo­wa­nia  – bez mani­pu­la­cji sta­wami i kośćmi i bez sil­nego uci­sku na mię­śnie — tera­peuta nie wymu­sza na ciele, aby robiło „to, co się mu karze”, lecz pozwala mu samo­dziel­nie wyko­nać pracę, która jest konieczna, aby leczyło się w odpo­wied­nim dla sie­bie cza­sie. Na tech­nikę tera­peu­tyczną Bowena skła­dają się łagodne ruchy wyko­ny­wane kciu­kami i pal­cami dłoni na mię­śniach i tkan­kach łącznych. Pomię­dzy każdą sesją ruchów nastę­puje konieczna kil­ku­mi­nu­towa prze­rwa, w cza­sie któ­rej pacjent odpo­czywa, pod­czas gdy jego ciało wyko­rzy­stuje potrzebny dla sie­bie czas do prze­two­rze­nia sygna­łów i zaini­cjo­wa­nia pro­cesu leczenia.

Pierw­szym zauwa­żal­nym efek­tem jest osią­gnię­cie przez osobę pod­daną tera­pii stanu głę­bo­kiego odprę­że­nia. W tym sta­nie orga­nizm ma moż­li­wość uak­tyw­nić sys­tem odpor­no­ściowy i zmo­bi­li­zo­wać pro­cesy samo­naprawcze. Czę­sto już po jed­nym zabiegu odczu­walna jest poprawa kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej. Sesje tera­peu­tyczne trwa­jące ok. 50 min,  zaleca się powta­rzać w odstę­pach siedmiodniowych.

Tera­pia Bowena jest odpo­wied­nia i sku­teczna dla każ­dego, od nowo­rod­ków po ludzi star­szych. Przy­kła­dowe dole­gli­wo­ści, w któ­rych Tech­nika Bowena daje bar­dzo dobre rezul­taty to:

 • Bóle ple­ców, rwa kulszowa
 • Pro­blemy oddechowe
 • Pro­blemy sta­wowe — z bar­kiem, kola­nem, bio­drem, łokciem, nad­garst­kiem, sta­wem skokowym
 • Bóle głowy
 • Bez­płod­ność
 • Zabu­rze­nia tra­wie­nia, wzdęcia
 • Bie­gunki, zaparcia
 • Stres
 • Aler­gie
 • Pro­blemy ze sta­wem skroniowo-żuchwowym
 • Pro­blemy z nerkami
 • Chro­niczne zmęczenie
 • Mózgowe pora­że­nie dziecięce
 • Nie­po­kój
 • Kolki u niemowląt
 • Bez­sen­ność
 • I inne…

Tech­niki Bowena nie należy łączyć z innymi tera­piami, aby nie stra­cić sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia tej metody. Należy zacho­wać odstęp mini­mum 5 dni prze­rwy od innych tera­pii przed i po zabiegu.

Należy zabrać ze sobą na zabieg luźne, cien­kie spodnie na zmianę.

„Bowen Tech­ni­que — it’s no mas­sage, it’s message”

(Tech­nika Bowena to nie masaż, to informacja)

Zabiegi prowadzi Izabela Kamińska - mgr fizjoterapii, terapeuta Techniki Bowena, refleksolog, nauczycielka jogi

Terapia Bowena Izabela Kamińska
Katowice, ul. Bocheńskiego 38a
Gabinet 119 w Przychodni CenterMed

czas trwania zabiegu: ok. 45 min.

Cena zabiegu: 70 zł.

Promocja : "Razem taniej"  - 100 zł za  2 osoby razem.

Rezerwacja on-line

Opinie o produkcie (0)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl